ANBI

Kindsheidsoptocht, de paardbegeleider is Frans Commissaris en op het paard zit Ludo Alberts (de zoon van. Burg. Alberts). Achteraan het patronaatsgebouw later gemeenschapshuis “De Vaart”.

Onze stichting is sinds 11 juli 2022 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en ook als Culturele ANBI.

Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet een instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Particulieren mogen, onder bepaalde voorwaarden, in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 

Onze stichting voldoet aan in onze statuten vastgelegde en door de Belastingdienst bepaalde eisen. Wij moeten niet alleen voor tenminste 90 % het algemeen belang dienen, maar hebben ook geen winstoogmerk en de mensen die bij onze stichting betrokken zijn moeten voldoen aan integriteitseisen. Verder voldoen wij aan administratieve verplichtingen en publiceren wij specifieke gegevens op onze website. 

Onze ANBI-beschikking vind je op onze downloadpagina. Ons RSIN-nummer is: 864163927

Beleidsplan

Onze stichting beschikt over een beleidsplan dat is vastgesteld in de bestuursvergadering van 4 augustus 2022.

Je vindt dit beleidsplan op onze downloadpagina.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van onze stichting ontvangen voor hun werkzaamheden géén vergoeding. Dat geldt ook voor de vrijwilligers die voor of namens onze stichting werkzaamheden verrichten.

Doelstelling

Hiervoor verwijzen we naar de speciale pagina waarop de doelstelling van onze stichting uitgebreid staat beschreven. In het beleidsdsplan vind je hierover nog meer informatie.

Verslag activiteiten

Wij zullen jaarlijks voor afloop van het kalenderjaar, voor het eerst in 2023, verslag doen van onze activiteiten.

Je vindt dit jaarverslag op onze downloadpagina.

Financiële verantwoording

Het bestuur van onze stichting stelt jaarlijks voor de start van het boekjaar een begroting voor de exploitatie van de stichting vast.

Deze begroting is te raadplegen op onze downloadpagina.

Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar stellen wij een balans en staat van baten en lasten samen. Deze stukken worden door het voltallige bestuur vastgesteld. .

Deze stukken zijn eveneens beschikbaar op onze downloadpagina.